امام خمینی(قدس السره الشریف) و معجزه انقلاب اسلامی

در تبيين و تفسير حقيقت انقلاب امام خميني(قدس سره الشریف) بايد گفت: با وقوع انقلاب اسلامي‌در ايران دنيا شاهد رخداد يك معجزه عظيم الهي بود‌، و اين واقعيتي است كه بارها پير و مرادمان بر آن تأكيد نمودند:
«يك تحول روحي در جامعه پيدا شد كه من غير از آن كه بگويم يك معجزه بود يك اراده الهي بود، نمي‌توانم  اسم ديگري رويش بگذارم. »
و باز مي‌فرمايد:
«در اين جا حساب الهي است‌، اين جا دست خداست‌، اشخاص نمي‌توانند يك همچو قدتري ايجاد كنند... اين اراده الهي است كه تمام حساب‌‌‌‌‌هاي حساب‌گران‌مادي را باطل كرد.»
بسياري از شخصيت‌‌‌‌‌هاي غير مسلمان نيز با تأكيد عدم گنجايش جريان انقلاب اسلامي‌در چهار چوب محاسبات مادي بر اعجاز انقلاب اسلامي‌صحه مي‌گذارند.
« رابرت كالستون »دانشمندان كانادايي دراين باره مي‌گويد:
« از نظر من كه يك غربي و فرد غير مسلمان هستم اين معجزه است كه يك انقلاب مكتبي و الهي بتواند در جهان امروز اين طور تحقق پيدا كرده و در جهت استقرار عدالت به پيش برود‌، اين انقلاب بدون شك از جانب خداوند حمايت مي‌شود... »
امام و انقلاب و قدرت نمايي خيره كننده اسلام
انقلاب اسلامي‌ در يكي از حساس‌ترين نقاط جهان هم چون زلزله‌‌‌‌هاي غير مترقبه اردوگاه آرام و بي دغدغه استكبار عالمي‌ را به شدت به لرزه در آورد.
با وقوع انقلاب اسلامي‌ايران « براي اولين بار يك كشور مسلمان به طور موفقيت آميزي قدرت‌‌‌‌‌هاي بزرگ غربي را به مبارزه طلبيد‌،  آنان را تحقير كردو به منافع ماديشان خسارت وارد كرد. » و چون صاعق‌‌‌‌هاي عظيم آسمان جهل و غفلت و عناد را شكافيد و خواب خوش تحليل‌گران و نظريه پردازاني كه افول اديان الهي را امري محتوم، پيش بيني مي‌كردند آشفته كرد و انبوه و نظريات آنها را از اعتبار ساقط نمود.
«از نظر سمبوليك‌، انقلاب ايران نخستين پيروزي مسلمين بر غرب‌، از قرن 16 به اين طرف محسوب مي‌شود، نكته اين جاست كه اسلام عامل هدايت كننده اين انقلاب بوده و هيچ يك از اسم‌‌‌‌‌هاي غربي‌، ناسيوناليسم‌، كاپيتاليسم، كمونيسم، و سوسياليسم در آن نقشي نداشتند.»
قدرت‌‌‌‌‌هاي بزرگ غربي در مواجهه با عظمت‌‌‌‌‌هاي بي بديلي كه امام (قدس سره الشریف) و انقلاب اسلامي‌ آفريده بود با پتانسيل نهفته و قدرت اسلام آشنا گرديد.
روزنامه تايمز در اين باره نوشت: « اوج‌گيري خيزش مذهبي به دنبال بركناري شاه توسط امام خميني(قدس سره الشریف) درايران جريان يافت  و سراسر جهان را در نورديد ودر پاييز سال 1357  دنياي غرب به دليل انقلاب ايران بار ديگر اسلام را كشف كرد...
ما غربي‌ها خيلي زود فهميديم كه الله اكبر  در عربي به معناي خداي بزرگ است مي‌باشد. »
امام و انقلاب؛ دو پديده انفكاك ناپذير
انقلاب  اسلامي‌ ايران از آنجا كه بر اساس افكار بلند و انديشه متعالي حضرت امام (رحمت الله علیه) تكوين يافته است‌، همواره در عوامل پيدايش و طرح شعار‌‌‌‌هاي محوري و تعيين اهداف و آرمان‌‌‌‌‌هاي بلند و راهكار‌‌‌‌هاي وصول به آن‌، با باورها و اعتقادها وآرمان‌‌‌‌‌هاي اين شخصيت ملكوتي‌، پيوندي ناگسستني داشته است‌،  از اين رو مقام معظم رهبري با انگشت نهادن بر اين مهم‌، همگان را متذكر گرديده‌اند كه:
«انقلاب اسلامي‌ و امام خميني (رحمت الله علیه) دو پدپده انفكاك ناپذيرند‌، تحليل انقلاب اسلامي‌ بدون شناخت شخصيت رهبر بزرگ آن... ممكن نيست. »
تحليل‌گران تحولات سياسي و اجتماعي جهان كه مسائل انقلاب اسلامي‌ را دائما تعقيب مي‌نمايند به واقعيت فوق به انحاء مختلف اعتراف نموده‌اند؛ مثلاً روزنامه انگليسي گاردين طي تحليلي درباره انقلاب اسلامي‌نوشت:« نقش آيه الله ] امام [ خميني (قدس سره الشریف) در انقلاب عظيمي‌كه در ايران رخ داد بي اندازه مركزي و مهم بود و ترديدي نيست كه آيه الله‌،  ‌سنگ بناي اصلي اين انقلاب بوده است‌. »
فريد هاليدي استاد روابط بين الملل دانشگاه لندن هم در مقدمه كتابي كه درباره ايران تاليف كرده  در اين باره مي‌نويسد:
« انقلاب اسلامي‌عظيم ترين انقلاب تاريخ است. همه مي‌دانيم اين كار عظيم در پرتو عظمت شخصيت امام خميني (قدس سره الشریف) پا گرفت و دست ‌‌‌‌هاي پر قدرت و فرمانده او بود كه اين امواج عظيم انساني را به شور و هيجان و خروش وا داشت. »
انديشه امام‌، مولد انقلابي استثنايي
اساساً ريشه اين واقعيت مهم را كه « انقلاب اسلامي‌ ايران در ذات خود هيچ شباهتي با انقلاب‌‌‌‌هاي ديگري كه در قرن حاضر به وقوع پيوسته نداشته است » بايد در پيوند انفكاك ناپذير انقلاب اسلامي‌ و حضرت امام خميني (قدس سره الشریف) جست  جو نمود.
از رهگذر پيوند تنگاتنگ انقلاب اسلامي‌ با انديشه و شخصيت جامع امام  تمايز غير انكار انقلاب اسلامي‌ از ساير انقلاب اسلامي‌ بزرگ جهان در قرن بيستم شكل مي‌پذيرد.
امام(قدس سره الشریف) در تعريف و تعيين اهداف انقلاب اسلامي‌، ‌رهبري جريان مبارزه‌، مواجهه با قدرت‌‌‌‌‌هاي افزون طلب و تاكتيك ها و روش‌‌‌‌‌هاي حفظ و استمرار دستاورد‌‌‌‌هاي انقلاب اسلامي‌، ‌داراي دكترين سياسي ويژه و منحصر به فرد بودند‌، دكترين سياسي امام بر پايه مباني ثابت و استوار و خدشه عميق به غيب  و امداد غيبي‌، ايمان خلل نا پذير به تعاليم اسلام و وحي‌، اتكا و توكل راسخ بر قدرت لايزال الهي‌،  ‌و تكليف مداري مطلق و... قرار داشت‌، دكترين سياسي كه « به اعتراف غريبان غرب از شناخت آن عاجز مانده است. »
به تعبير دقيق‌تر، انديشه سياسي امام كه پايه اصلي و عنصر حياتي شروع و استمرار جريان انقلاب اسلامي‌ بوده است نتيجه منطقي تفسير عرفاني ايشان از هستي ومعني وجودي انسان و... مي‌باشد.
امام با بهره گيري ازانديشه نو و ريشه‌دار الهي خود در صحنه سياست بين‌المللي نه تنها با توفيق  در سرنگوني رژيم قدرتمند پهلوي به هدايت جريان جهاني انقلاب اسلامي‌پرداخت بلكه با ارائه تفكري جديد و فرهنگي و كاملاً ديني والهي و نفي آموزه‌‌‌‌‌هاي مكاتب مادي «مدنيت غرب را نيز به چالش كشاند.»
به اين لحاظ «نوآوري امام نسبت به دنياي معاصر‌، قبل از آن كه در سطح عمل سياسي باشد در افق انديشه سياسي است‌، انديشه سياسي حضرت امام درنسبت با دنياي معاصر داراي نو آوري‌‌‌‌‌هاي فراواني است و مي‌شود گفت كه نقطه عطفي را براي انديشه سياسي معاصر به وجود آورد. »
حضرت امام بر مبناي اين انديشه سياسي بزرگ‌ترين انقلاب اجتماعي قرن بيستم را كه درنظر تحليل‌گران بين المللي درچهار چوب معيار‌‌‌‌هاي سنجش ساير انقلاب‌‌‌‌‌هاي بزرگ جهان نمي‌گنجيد‌،  به حركت درآوردند.
دقيقاً به دليل بر خورداري خضرت امام (قدس سره الشریف) از اين انديشه سياسي كه بر مبناي تعاليم اسلامي‌ و فقه غني شيعه استوار گرديده بود انقلاب اسلامي‌صورت پذيرفت و از همين ناحيه بود كه از ابتدا هر چه از مراحل آغاز ورشد و بالندگي انقلاب زمان بيشتري مي‌گذشت بر همگان اين واقعيت عيان گشت كه « انقلاب اسلامي‌ از همه انقلاب‌ها جداست. »
بر اين اساس طراح و معمار كبير انقلاب اسلامي‌ همواره با تأكيد بر پيوند عميق و ناگسستني انقلاب اسلامي‌ايران با آموزه‌‌‌‌‌هاي اسلامي‌ و تعاليم ديني بر استثنايي بودن آن تأكيد مي‌نموند‌، چنان‌كه در وصيت نامه سياسي و الهي خود با بيان اين مطلب كه:
« ما مي‌دانيم اين انقلاب كه دست جهان خواران را از ايران بزرگ كوتاه كرد با تأييدات غيبي پيروز گرديد. »
تأكيد نمودند:« بنابراين نبايد شك كرد كه انقلاب اسلامي‌ از همه انقلاب‌ها جداست هم در پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب و قيام‌، ترديدي نيست كه اين تحفه الهي و غيبي بود كه از جانب خداوند منان براي ملت مظلوم و غارت زده عنايت شده است. »
سایت شهید آوینی