براي دسترسی به مطالب روی سایت مي توانيد:
1. از طريق منوي اصلي، وارد صفحات شويد.
2. از نقشه سايت كه در ابتدا و انتهاي سایت پیش بینی شده است، استفاده نماييد.

براي برگشت به صفحه اصلي سايت، مي توانيد:
1. بر روي نام مدرسه در بالاي سايت كليك نماييد.
2. از « منوي اصلي » بر روي « صفحه اصلي » كليك نماييد.