برگرفته شده از کتاب:

پيام هاي كوتاه قرآني
مؤلّف: عباسعلي كامرانيان

 
خدايا ما را از راه راست يكراست به بهشت برسان.    سوره‌ي حمد/آيه‌ي 6
آدم با علم مسجود فرشتگان مي شود.    سوره‌ي بقره/آيه‌ي 33
انسان در هر حالي، مكاني و زماني كه باشد در حال آزمايش است.    سوره‌ي اعراف/آيه‌ي 129

غرق فرعون نشانه‌ي هلاكت همه‌ي ستمكاران است ظالم نباشيم.    سوره‌ي بقره/آيه‌ي50
از خدا بترس از هيچكس نترس.    سوره‌ي بقره/آيه‌ي150
اعتدال حرف حساب امّت اسلام است.   سوره‌‌ي بقره/آيه‌ي 143
اگر نمره‌ي خوب مي خواهيد امتحان مي شويد آماده‌‌‌ي آزمايش در همه‌ي لحظه ها باشيد.   سوره‌ي بقره آيه‌ي 155

حافظ نماز در بهشت محفوظ است.    سوره‌ي بقره/آيه‌ي238
بهشت و دوزخ محصول انديشه ها و اعمال ماست.   سوره‌ي آل عمران/آيه‌ي161
شكست هاي ما از ماست!   سوره‌ي آل عمران/آيه‌ي 165
دنيا بوته‌ي آزمايش پاك از ناپاك است.   سوره‌ي آل عمران/آيه‌ي179

خداوند فقط هديه‌ي پرهيزكاران را مي پذيرد.   سوره‌ي مائده/ آيه‌ي27
شيطان از ذكر الله واهمه دارد.   سوره‌ي مائده/آيه‌ي91
پاداش كار نيك ده برابر مجازات كار بد است.   سوره‌‌ي انعام/آيه‌ي160


گردآورنده: سركار خانم گنجعلي