طراحی از گلها

این تصاویر مربوط به درس طراحی از گلها است. دانش آموزان یک طراح را انتخاب کرده و با مداد رنگی طراحی کرده و بکشید.

نقاشی درخت

تصویر زیر مربوط به درس نقاشی ایرانی و درس نقاشی از درخت می باشد.