سایت های مفید مطالعات اجتماعی

سازمان فضایی ایران:
www.isa.ir
 
ماهنامه نجوم:
http://apod.nojum.ir

منظومه شمسی:
www.solarview.com
 
سازمان هواشناسی کشور:
www.weather.ir

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران:
www.iichs.org

ناسا:
http://hubblesite.org

آسمان پارس:
www.parssky.com
 
گروه جغرافیای شهر تهران:
http://tehrangeo.blogfa.com
 
سؤالات ترم دوم آذربایجان و مهاباد
آذربایجان 1
آذربایجان 2
سؤالات ترم دوم آذربایجان
آذربایجان 3
آذربایجان 4
آذربایجان 5
آذربایجان 6
آذربایجان7
آذربایجان 8
 
آذربایجان 9