نکته مهم:

دانش آموزان عزیز

نحوه تأیید نهایی آزمون؟؟؟
پس از اینکه به سوالات پاسخ دادید و از درستی پاسخ های خود اطمینان داشتید بر روی علامت    که در مقابل هر آزمون قرار دارد کلیک نمایید تا آزمون شما تأیید نهایی گردد. اگر آزمون های خود را تأیید نهایی ننمایید، پاسخ های شما مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
توجه داشته باشید؛
بعد از تأیید نهایی هر آزمون امکان ویرایش پاسخ ها وجود ندارد.
پس با اطمینان از درستی پاسخ ها، هر آزمون را تأیید نهایی نمایید.

 
موفق و سربلند باشید
 
صفحه یک
صفحه دو
صفحه سه
صفحه چهار