طراحی از بناها و فضاهای معماری

درس سوم فصل سوم طراحی با موضوع طراحی از بناها و فضاهای معماری است. دانش آموزان با توجه به اشکال هندسی از بناهای موجود طراحی کنند و بعد با مداد رنگی یا مداد B6 سایه بزنند.
 
طراحی از پرندگان

تصاویر پرندگان مربوط به درس طراحی از پرندگان است. دانش آموزان عزیز از خروس با مداد رنگی طراحی کرده و بکشید.

طراحی از حیوانات
1