لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت اول
دی ماه 1398

 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست
ستایش حسنلو
کلاس 7/1
فاطمه یارلو
کلاس 7/1
زینب سپهری
کلاس 7/2
حنانه رجبی
کلاس 7/3
مهدیه حاجی آقایی
کلاس 7/4
حنانه سرخیل
کلاس 7/5

 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/1
کیانا بخشی
معدل: 19/93
رتبه اول
زهرا جواهری
معدل: 19/93
رتبه اول
عسل صداقت پور
معدل: 19/93
رتبه اول
بهار ابراهیم خلیل تبریزی
معدل: 19/79
رتبه دوم
آیدا امینی
معدل: 19/79
رتبه دوم
نگین سادات ظهیرالدینی
معدل: 19/79
رتبه دوم
ستایش علی یاری
معدل: 19/79
رتبه دوم
زهرا فرناد
معدل: 19/79
رتبه دوم
مهلا یوسفی
معدل: 19/71
رتبه سوم
ستایش نوروزی
معدل: 19/71
رتبه سوم
فاطمه میرزامحمدی
معدل: 19/71
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/2
غزل آقایی
معدل: 20
رتبه اول
هستی گلستانی
معدل: 20
رتبه اول
یسنا ولی نژاد
معدل: 19/93
رتبه دوم
یمنا ولی نژاد
معدل: 19/93
رتبه دوم
هانیه شاه کرمی
معدل: 19/86
رتبه سوم
یسنا یاراحمدی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/3
شهرزاد صادقی
معدل: 20
رتبه اول
حدیثه صفری
معدل: 20
رتبه اول
عسل حسنی
معدل: 19/93
رتبه دوم
سیده ستایش طبائی
معدل: 19/93
رتبه دوم
یلدا مولاویردی
معدل: 19/93
رتبه دوم
هستی وظیفه دان
معدل: 19/93
رتبه دوم
نازنین زهرا یارلو
معدل: 19/93
رتبه دوم
حنانه انسان
معدل: 19/86
رتبه سوم
نعیمه حسن آّبادی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/4
بهاره الله وردی
معدل: 20
رتبه اول
شادی علی شاهی
معدل: 20
رتبه اول
مهدیا نانکلی
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه سلمانی
معدل: 19/93
رتبه دوم
هلیا رحیمی
معدل: 19/86
رتبه سوم
هانیه سلیمانیان
معدل: 19/86
رتبه سوم
نورا سادات محسنی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/5
ریحانه پاشایی
معدل: 20
رتبه اول
مبینا پاک زاد
معدل: 20
رتبه اول
زهرا دایری
معدل: 20
رتبه اول
ریحانه قلی پور
معدل: 19/93
رتبه دوم

 
زهرا مومنی
معدل: 19/93
رتبه دوم
حدیثه سعیدی پور
معدل: 19/86
رتبه سوم

امام باقر ( عليه السلام ) فرمودند:
شيعه ما در هر كجا هست يا بهترين است يا يكي از بهترين ها.