موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.                                  
 
 
 

سه جمله برای دستیابی به موفقیت:
1) بیشتر از دیگران بدان،
2) بیشتر از دیگران کار کن،
3) کمتر از دیگران توقع داشته باش.
                                                                    ویلیام شکسپیر 

 
 
 

موفقیت خود را با موفقیت دیگران پیوند دهید تا آنان شما را به جلو برانند و موجب حداکثر پیشرفت شما شوند.     جوزف مک کلندون
 
 
 
تبریک

یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز چیز جدیدی بیاموزید.                      برایان تریسی
 
 

شـرط پيروزي داشتـن يك اراده قوي است و شـرايط ديگـر اهمّيت چنداني ندارد!          گوته