لا حَولِ وَ لا قُوَّهَ اِلّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم

 

برگزيدگان امتحانات نوبت اول
دی ماه 1397


 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست
زهرا رحمت پور
کلاس 9/2
ساغر باقری پور
کلاس 9/3
آیناز نژادی
کلاس 9/3
مریم سادات میرمحمدی
کلاس 9/5
کوثر باغداران
کلاس 9/6


دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/1
زهرا ابراهیمی
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه حسن پور
معدل: 20
رتبه اول
بهاره سبزعلی پور
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا احدزاده
معدل: 19/86
رتبه سوم
الهه زارعی
معدل: 19/86
رتبه سوم
مریم بانو صیادی
معدل: 19/86
رتبه سوم
نوا کنف چیان
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
فاطمه نوروزی
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
زهرا ولدبیگی
معدل: 19/86
رتبه سوم
زهرا ترابزاده
معدل: 20
رتبه اول
مبینا سفیدخانی
معدل: 19/86
رتبه دوم
زهرا احمدی
معدل: 19/79
رتبه سوم
زهرا یارلو
معدل: 20
رتبه اول
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/2
سیده مروارید جمالی
معدل: 20
رتبه اول
حنانه سادات دهقانی
معدل: 20
رتبه اول
یگانه نوری
معدل: 20
رتبه اول
حنانه حبیبی
معدل: 19/86
رتبه دوم
نیلوفر آب آذری
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/3
فاطمه راعی
معدل: 20
رتبه اول
محیا صباغیان
معدل: 20
رتبه اول
عارفه صادقی
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا حمیدی کیان
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/4
مریم جعفری
معدل: 20
رتبه اول
شیدا شاکر
معدل: 20
رتبه اول
یاسمن صادقی
معدل: 20
رتبه اول
مبینا معتمدکیان
معدل: 20
رتبه اول
دنیا سادات میری
معدل: 20
رتبه اول
فائزه آرد فروش
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهدیس قربانی
معدل: 19/93
رتبه دوم
نازنین زهرا قزوینی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه مقدس
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه جباری
معدل: 19/86
رتبه سوم
فاطمه ناصرزاده
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/5
سبا سادات جلیل زاده
معدل: 19/93
رتبه اول
مارال عیوض زاده
معدل: 19/93
رتبه اول
مبینا کاکلی
معدل: 19/93
رتبه اول
فاطمه جعفری
معدل: 19/86
رتبه دوم
مبینا سرخیل
معدل: 19/86
رتبه دوم
محدثه مریخ نژاد
معدل: 19/86
رتبه دوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/6
ریحانه مقدسی
معدل: 20
رتبه اول
زهرا احدی
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهدیه رسولی
معدل: 19/93
رتبه دوم
حنانه گل محمدی
معدل: 19/93

رتبه دوم
سیده سعیده حیدری
معدل: 19/86
رتبه سوم
محدثه رونما
معدل: 19/86
رتبه سومقال علی(علیه السلام) فرمودند:
فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ ‏تر مى ‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى ‏گردد.