لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت دوم
خردادماه 1397 

 
دانش آموزان ممتاز
آیناز نژادی
کلاس: 8/2
مریم بانو صیادی
کلاس: 8/3
مریم سادات میرمحمدی
کلاس: 8/3
مبینا معتمدکیان
کلاس: 8/4
حنانه گل محمدی
کلاس: 8/4
یاسمن صادقی
کلاس: 8/5
فاطمه ناصرزاده
کلاس: 8/6

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.
آنتونی رابینز


 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/1
نازنین زهرا قزوینی
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه سیف اله
معدل: 20
رتبه اول
فائزه آرد فروش
معدل: 19/93
رتبه دوم
ریحانه باقری
معدل: 19/93
رتبه دوم
حنانه حبیبی
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا حمیدی کیان
معدل: 19/93
رتبه دوم
مبینا سرخیل
معدل: 19/93
رتبه دوم
شیدا شاکر
معدل: 19/86
رتبه سوم
فاطمه ابوترابی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/2
ساغر باقری پور
معدل: 20
رتبه اول
مهدیه رسولی
معدل: 20
رتبه اول
هانیه صحرادوست
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه نوروزی
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه برجی
معدل: 19/93
رتبه دوم
سیده سعید حیدری
معدل: 19/93
رتبه دوم
الهه زارعی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه مقدس
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا ابراهیمی
معدل: 19/86
رتبه سوم
سوگند خدایار
معدل: 19/86
رتبه سوم
ملیکا گوهریان
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/3
مبینا محمدی سفیدخانی
معدل: 20
رتبه اول
حنانه نیک نام
معدل: 20
رتبه اول
ریحانه یوسفی
معدل: 20
رتبه اول
ملیکا بختیاری
معدل: 19/93
رتبه دوم
ریحانه مقدسی
معدل: 19/93
رتبه دوم
تانیا محمدزاده 
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/4
زهرا احدزاده
معدل: 20
رتبه اول
سبا سادات جلیل زاده
معدل: 20
رتبه اول
نیلوفر آب آذری
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه جعفری
معدل: 19/86
رتبه سوم
پریسا عسگری
معدل: 19/86
رتبه سوم
نیکی سادات قریشی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/5
سیده مروارید جمالی
معدل: 20
رتبه اول
یگانه نوری
معدل: 20
رتبه اول
زهرا احمدی
معدل: 19/93
رتبه دوم
بهاره سبزعلی پور
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهدیس قربانی
معدل: 19/79
رتبه سوم
مبینا کاکلی
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/6
فاطمه حسن پور
معدل: 20
رتبه اول
زهرا رحمت پور
معدل: 20
رتبه اول
الینا عرب احمدی
معدل: 20
رتبه اول
حنانه دهقانی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه راعی
معدل: 19/93
رتبه سوم
مارال عیوض زاده
معدل: 19/93
رتبه دوم
فرناز درگاهی
معدل: 19/86
رتبه سوم
محدثه مریخ نژاد
معدل: 19/86
رتبه سوم

امام علی(علیه السلام):
زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.