معرفی کتاب
معرفی کتاب
سیمرغ پدربزرگ من بود
مولف:فاطمه سرمشقی
هنوزگوشی روزمین نگذاشته ام که همه چیزشروع می کندبه چرخیدن.خانه می چرخد.اتاق می چرخد.میزکامپیوتر می چرخد.چوب لباسی گوشه اتاق می چرخد اصلاتمام دنیا دور سرم می چرخد.خودم هم انگاردارم می چرخم تلوتلو می خورم به قفسه های کتاب هامی خورم کم مانده بیفتم زمین.صدای سارک توی گوشم می چرخد اما نه چرخیدن معمولی .انگارگردباد باشد.مغزم قفل شده است.هیچ پیامی دریافت یاارسال نمی کند دوراتاق می چرخم
خواندن این کتاب خوب را به کتابخوان های خوب معرفی می کنم
۱۴۰۲/۱/۱۶

معرفی کتاب
معرفی کتاب ویژه دانش اموزان
مولف:مصطفی رضایی
روزگار-ظاهری ارام دارد،واکسن ویروس زایو ساخته شده ودردسترس همگان قرارداردالمپیک بازی های رایانه ای هم درپیش است وهمه چشم انتظاراغازرویدادبزرگ.دنیاهمان دنیای زایو است اماادم هاچه؟...
خواندن  این کتاب برای تودوست خوب🌷

معرفی کتاب
مرغ دلم راهی قم می شود
درحرم امن توگم می شود
عمه سادات سلام علیک
روح عبادات سلام علیک
شهیده غربت عنوان کتابی است که بیان  می کند که حضرت فاطمه بنت حضرت امام موسی کاظم را در راه ساوه به دست عمال ومامورین حکومت عباسی مسموم کردندوباحالت بیماری به قم رفته ودرانجابه شهادت رسیدند
خواندن این کتاب را به دانش اموزان خوبمان معرفی می نماییم تا با زندگانی حضرت معصومه سلام الله علیها اشنا شوند وان شا الله الگوی زندگی خود قرار دهند
۱۴۰۱/۸/۱۴کتابخانه مدرسه هاجر