به مناسبت ۲۴ ابان هفته کتاب
معرفی کتاب ویژه اولیا:
قاب سراب نشان وبیداری خواب نشان
مولف:محسن عباس ولدی
دراین کتاب می خوانیم:
یکی ازمعضلات کودک تلویزیونی ؛مدیریت کارهای اوبه وسیله تلویزیون است.تلویزیون؛براساس خواست مدیران خودبرای پخش برنامه ها زمان بندی خاصی دارد.این ماییم که باید مدیریت کارهای روز مره خودرا با تلویزیون هماهنگ کنیم مدیریت تلویزیونی،بسیاری ازکارهای روز مره ماراتحت شعاع خودقرار می دهداما کتاب،مدیریت زمان رابه ما نمی دهد.مامی توانیم برای کتاب همانطورکه مصلحت زندگی خودوفرزندمان اقتضامی کندبرنامه ریزی کنیم .یکی از دلایل یارمهربان بودن کتاب ،همین مسله است
اولیای گرامی خواندن این کتاب به شما عزیزان پیشنهاد می شود🌻

مهر ماه
- معرفی کتاب ویژه والدین
دراین کتاب میخوانیم:بهترین حالت ابراز محبت باخوش رویی،وقتی است که چهره خسته شمابادیدن فرزندتان بشاش شود.این شادابی به هنگام دیدن فرزند؛به راحتی این پیام رابه اومنتقل می کندکه(توبه قدری دردل من جاداری که دیدنت برای شاداب شدن من ،کافی است.
بیاییدتصمیم بگیریم که درهنگام گفتگو بافرزندانمان،نقش زیبای لبخند را از روی لبمان پاک نکنیم.