سؤالات و كليد سؤالات امتحانات
ترم اول و دوم

سال تحصیلی 99 ـ1398


دو ساعت بعد از پايان امتحان، سؤال و كليد سؤال بر روي سايت قرار خواهد گرفت.


 
سؤال آمادگی دفاعی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
کلید سوال
 
سؤال و كليد سؤال مطالعات اجتماعی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال پیام های آسمانی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
کلید سؤال
سوال و کلید سوال زبان انگلیسی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
سوال و کلید سوال آزمون شنیداری زبان انگلیسی
 
سؤال و كليد سؤال علوم تجربی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال عربی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال قرآن پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال ریاضی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
سؤال و كليد سؤال آمادگی دفاعی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و کلید سؤال عربی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال عربی پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال عربی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال پیام آسمانی پايه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سوال و کلید سوال پیام های آسمانی پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال پیام های آسمانی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال زبان خارجی پايه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال زبان خارجی پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال زبان خارجه پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سوال و کلید سوال علوم تجربی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال علوم تجربی پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال علوم تجربی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و کلید سؤال مطالعات اجتماعی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و کلید سؤال مطالعات اجتماعی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
سؤال و کلید سؤال قرآن
 
قرآن نهم
 
قرآن هفتم
قرآن هشتم
سؤال و کلید سؤال ریاضیات پایه هفتم
صفحه1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و کلید سؤال ریاضیات پایه هشتم
صفحه 3
صفحه 4
سؤال و کلید سؤال ریاضیات پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4