سؤالات و كليد سؤالات امتحانات ترم دوم
خردادماه /  سال 1398


دو ساعت بعد از پايان امتحان، سؤال و كليد سؤال بر روي سايت قرار خواهد گرفت.


 
دانش آموزان پایه نهم؛

دانش آموزان عزیز؛
كليد سوالات امتحاني، به محض دریافت از اداره آموزش و پرورش بر روی سایت دبیرستان قرار خواهد گرفت.
با تشکر مدیریت دبیرستان
 
متن املای فارسی پایه نهم
 
 
متن املای فارسی پایه هفتم
 
 
متن املای فارسی پایه هشتم
 
 
سؤال و كليد سؤال قرآن پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
کلید سوال
 
سؤال و کلید سؤال قرآن پایه هفتم و هشتم
قرآن هفتم
قرآن هشتم
سؤال و كليد سؤال مطالعات اجتماعی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
 
کلید سوال
 
سؤال و كليد سؤال مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال مطالعات اجتماعی پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال عربی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
کلید سوال
سؤال و كليد سؤال عربی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سوال و کلید سوال علوم تجربی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
کلید سوال
سؤال و كليد سؤال علوم تجربی پايه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال علوم تجربی پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال زبان خارجه پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
کلید سوال
سؤال و كليد سؤال زبان خارجه پايه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
کلید سوال
سوال و کلید سوال زبان خارجه پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و کلید سؤال ریاضیات پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
کلید صفحه 1
کلید صفحه 2
سؤال و کلید سؤال ریاضیات پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
 
سؤال و کلید سؤال ریاضیات پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
سؤال و کلید سؤال پیام های آسمانی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
کلید سوال
سؤال و کلید سؤال پیام های آسمانی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و کلید سؤال پیام های آسمانی پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3