سؤالات و كليد سؤالات امتحانات ترم اول
دی ماه /  سال 1396


دو ساعت بعد از پايان امتحان، سؤال و كليد سؤال بر روي سايت قرار خواهد گرفت.


 
سؤال و كليد سؤال مطالعات پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال مطالعات اجتماعی پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و کلید سؤال مطالعات پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال پیام های آسمانی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و کلید سؤال پیام های آسمانی پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال پیام های آسمانی پايه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال زبان انگلیسی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال زبان انگلیسی پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
سوال و کلید سوال زبان انگلیسی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال علوم تجربی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال علوم تجربی پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال علوم پايه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال آمادگی دفاعی پایه نهم
 
صفحه 2
 
متن املای فارسی پایه هفتم و هشتم و نهم
 
املای نهم
 
املای هفتم
املای هشتم
سؤال و كليد سؤال عربی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال عربی پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سوال و کلید سوال عربی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال قرآن پایه هفتم و هشتم و نهم
 
قران نهم
 
قرآن هفتم
قرآن هشتم
سؤال و کلید سؤال ریاضی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال ریاضی پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال ریاضی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3