سؤالات و كليد سؤالات امتحانات ترم دوم
خردادماه /  سال 1397


دو ساعت بعد از پايان امتحان، سؤال و كليد سؤال بر روي سايت قرار خواهد گرفت.


 
سؤال و كليد سؤال مطالعات اجتماعی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
 
کلید سؤال
 
سؤال و کلید سؤال عربی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
کلید سؤال
متن املای فارسی پایه نهم
 
 
سؤال و كليد سؤال علوم تجربی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
کلید سؤال
سؤال و كليد سؤال عربی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال عربی پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال زبان انگلیسی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
کلید سؤال
 
سؤال و كليد سؤال قرآن
پایه هفتم
پایه هشتم
سؤال و كليد سؤال زبان انگلیسی پايه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سوال و کلید سوال زبان انگلیسی پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال پیام های آسمان پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال پیام های آسمان پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال پیام های آسمان پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
کلید سؤال
 
سؤال و كليد سؤال مطالعات پايه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال مطالعات پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال ریاضی پايه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سوال و کلید سوال ریاضی پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال ریاضی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
کلید سؤال صفحه 1
کلید سؤال صفحه 2
سؤال و کلید سؤال علوم تجربی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال علوم تجربی پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
صفحه 1
صفحه 2
 
کلید سوال
 
دانش آموزان پایه نهم؛

كليد سوالات امتحاني، به محض دریافت از اداره آموزش و پرورش بر روی سایت دبیرستان قرار خواهد گرفت.
با تشکر مدیریت دبیرستان