دبيرستان هيئت امنايي دخترانه هاجر ( دوره ی اول متوسطه )

آموزش و پرورش منطقه 11 شهر تهران