سؤالات و كليد سؤالات امتحانات ترم اول
دی ماه /  سال 1397


دو ساعت بعد از پايان امتحان، سؤال و كليد سؤال بر روي سايت قرار خواهد گرفت.


 
سؤال و كليد سؤال آمادگی دفاعی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و کلید سؤال مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال مطالعات اجتماعی پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و کلید سؤال مطالعات اجتماعی پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال عربی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال عربی پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
سؤال و كليد سؤال عربی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
کلید سؤال
 
سوال و کلید سوال پیام های آسمانی پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال پیام های آسمان پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
 
سؤال و كليد سؤال پیام های آسمان پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال علوم تجربی پايه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
سؤال و كليد سؤال علوم تجربی پايه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و كليد سؤال علوم تجربی پايه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سوال و کلید سوال زبان خارجه پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
 
سؤال و کلید سؤال زبان خارجه پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال زبان خارجه پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال قرآن پایه هفتم و هشتم
پایه هفتم
پایه هشتم
سؤال و کلید سؤال قران پایه نهم
 
 
سؤال و کلید سؤال ریاضیات پایه هفتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال ریاضیات پایه هشتم
صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
سؤال و کلید سؤال ریاضیات پایه نهم
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4